Missie & Visie

ONZE MISSIE:

Onze missie is bij te dragen tot de sportieve opleiding van jongeren bij CERCLE BRUGGE KSV in een sfeer van gezonde sportieve ambitie doch eveneens in een sfeer van respect voor menselijke waarden.
De jeugdopleiding wil ertoe bijdragen dat een ruime schare van jongeren een degelijke en verantwoorde sportieve opleiding krijgt, zowel op technisch als op tactisch vlak, zodat de jeugd haar kansen maximaliseert om uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau als voetballer te kunnen aantreden.

Daarnaast willen wij onze jongeren als kapitaal voor de toekomst de nodige menselijke waarden bijbrengen, in het bijzonder eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect voor anderen in het algemeen.
Verder dient de jeugd de waardigheid van Cercle Brugge uit te stralen in alle contacten met andere verenigingen.

De kennis en expertise van onze trainers is essentieel.  Om deze reden wensen wij over trainers te beschikken die de nodige opleiding genoten hebben om hun taak naar behoren uit te voeren.  Alle medewerkers leveren door hun hoge inzet en betrokkenheid de best mogelijke begeleiding.  Daartoe is een goede organisatie, flexibiliteit en overleg nodig.  Dit dient op een doeltreffende wijze georganiseerd te worden door het jeugdbestuur dat de nodige overlegmomenten en informatiespreiding creëert.  Dit zal ertoe bijdragen dat er een omgeving tot stand gebracht wordt waarin de mensen elkaar waarderen en voldoening vinden.

Wij wensen een open communicatie te voeren en de actieve participatie te zoeken van de ouders bij het realiseren van onze gezamenlijke doelstellingen.
Het is de bedoeling alle betrokkenen over ons engagement te informeren en hun actieve medewerking na te streven in het bereiken van deze doelstellingen.

 

ONZE VISIE:

Om aan onze ‘missie’ te voldoen dienen de volgende elementen en strategische keuzes in rekening gebracht te worden door eenieder die betrokken is bij de jeugdopleiding:

Cercle Brugge streeft de volledige ontwikkeling van de jongeren na: om die reden worden de studies nooit als te verwaarlozen beschouwd; integendeel wordt steeds rekening gehouden met de studieverplichtingen en worden de jongeren op hun verplichtingen terzake gewezen ; desgevallend worden hierbij de ouders betrokken.

Niettemin zal Cercle Brugge het nodige doen om desgewenst faciliteiten te bekomen voor de jongeren voor wie dit nodig zou zijn.

Zoals reeds is vastgelegd in onze missie dienen naast de voetbal-technische kwaliteiten eveneens de ethische waarden voldoende aan bod te komen; zowel de begeleiders als de trainers spelen daarin een actieve rol; het dient de jongeren bekend te zijn dat dit belangrijk is bij Cercle Brugge en sancties kunnen door het jeugdbestuur worden opgelegd bij onverantwoord gedrag.

Naast het ethische spreekt het vanzelf dat het de bedoeling is dat er een goede doorstroming van de eigen jeugd naar het eerste elftal plaatsvindt; dit wordt onder meer gestimuleerd door thans een zelfde systeem toe te passen bij alle jeugdafdelingen; dit moet de jongeren toelaten zich vlot in het spelconcept van de eerste ploeg te integreren; verder is het zo dat aan de trainers de boodschap meegegeven wordt dat ingeval van gelijke kwaliteit tussen een aangeworven speler en een eigen jeugdspeler, deze laatste de voorkeur verdient bij de selectie van de kern.

Een goede samenwerking wordt nagestreefd met externen:
De jongeren die ervoor in aanmerking komen worden gemotiveerd om de topsportschool te volgen; daartoe worden faciliteiten voorzien en worden nauwe contacten onderhouden met de topsportschool.
Al dan niet formele samenwerkingsverbanden worden geformuleerd met verenigingen uit lagere afdelingen waarbij een uitwisseling van spelers, stages en dergelijke meer nagestreefd worden.

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×