koop tickets online
nl fr en

In het kader van een audit van onze jeugdopleiding en onze moederploeg, zette de Raad van Bestuur een missie en visie op papier. De “missie”, zijnde wat we beogen en waarom we het doen, en de “visie”, zijnde hoe we het doen (wat achteraf nog aan te vullen is met een aantal actiepunten), werden door de voltallige beheerraad goedgekeurd en werden overgemaakt aan de KBVB. De beheerraad vraagt dan ook dat iedereen die Cercle Brugge op één of andere manier vertegenwoordigt deze missie naleeft en uitdraagt.
 

De missie van Cercle Brugge KSV

De missie van de Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge bestaat erin een bijdrage te leveren tot de sportbeoefening in het algemeen en tot de voetbalsport in het bijzonder, dit evenwel met oog voor de globale maatschappelijke noden en vereisten inzake een duurzame samenleving.

Onze vereniging wil in de eerste plaats bijdragen tot de creatie van een sportieve meerwaarde in de regio door een voetbalploeg uit te bouwen die op professionele wijze tot zo goed mogelijke sportieve resultaten komt. Aansluitend hierbij engageert de vereniging zich ertoe de mogelijkheden te scheppen om een ruime schare jongeren een verantwoorde sportieve opleiding te bezorgen met als doel de doorstroming naar een zo hoog mogelijk niveau te waarborgen. De doorstroming van de eigen opgeleide jeugd naar het eerste elftal is een prioriteit om aldus de inbedding in het sociaal weefsel van de regio zo optimaal mogelijk te houden.

Dit beleid kadert in ons streven om naar de supporters en sympathisanten toe het gevoel van de "Cerclefamilie" te creëren. De gemeenschappelijke band en de gezelligheid van het Cerclegeheel dient verder versterkt te worden.

Dit kenmerk van onze vereniging – samen evenwel met een goede dienstverlening en een streven naar sportieve successen – dient ertoe bij te dragen dat wij mede via sponsors en investeerders over de nodige middelen beschikken om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Onze vereniging wil tevens als een waardige sportieve ambassadeur optreden en houdt ethische waarden zoals respect, eerlijkheid, sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Deze waarden moeten uitgedragen worden door alle personen die Cercle Brugge vertegenwoordigen, namelijk de leden van de Beheerraad, de trainers, spelers en jeugdspelers, de talrijke medewerkers en de supporters.

Het geheel van onze activiteiten dient te worden uitgevoerd op een financieel haalbare en evenwichtige wijze om aldus de continuïteit en duurzaamheid van onze vereniging en haar maatschappelijke rol te kunnen bewerkstelligen.

De visie van Cercle Brugge KSV

Om de missie van Cercle Brugge KSV te realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing:

De missie die globaal gezien door onze stakeholders gekend is, dient meer expliciet gepromoot te worden en (zoals thans schriftelijk de aanzet is gegeven) duidelijker voorgesteld te worden;
Alle stakeholders die betrokken zijn bij de werking van onze vereniging dienen zich te gedragen overeenkomstig onze missie; dit betekent dat verlangd wordt dat:

  • De mensen met verantwoordelijkheid en in het bijzonder de leden van de Raad van Beheer en de leden deze missie ten volle dragen;
  • Bij de aanwerving van sportieve en andere medewerkers erover gewaakt wordt dat deze missie begrepen en aanvaard wordt en dat de medewerkers ernaar handelen;
  • Door de uitvoering van een veiligheidsbeleid dat streng is en toch op mensenmaat gesneden is, ernaar gestreefd wordt dat onze supporters zich waardig gedragen overeenkomstig de bepalingen van onze missie.


De nodige samenwerkingsverbonden worden gerealiseerd om onze sportieve doelstellingen te bereiken en dit zowel op lokaal vlak voor een betere afstemming en integratie van de jeugdopleiding, als op internationaal vlak om ons toe te laten verder te groeien door uitwisseling van spelers, werkmethoden en ervaring.

Gezien het belang van de jeugd in de missie van onze vereniging, wordt ernaar gestreefd in de jeugdopleiding tot een continue ontwikkeling en groei te komen. Daartoe wordt:

  • Het beheer van de jeugdafdeling geïntegreerd in de bevoegdheid van de  Beheerraad;
  • Een specifieke missie en visie voorzien voor de jeugdopleiding;
  • Aan de sportieve verantwoordelijken de boodschap meegegeven dat bij gelijkheid aan talent en kunde, onze jeugdspelers de voorkeur krijgen op andere spelers.


Het financieel beheer van de vereniging wordt gevoerd overeenkomstig alle wettelijke bepalingen, nagezien door een revisor met rapportering en toelichting aan de leden.

Naar de toekomst toe is het de bedoeling meer intens initiatieven te ontwikkelen die kaderen in een sociaal ethisch ondernemen en betrekking hebben op de zwakkeren of minderheidsgroepen van onze maatschappij.