koop tickets online

NAPOLEON FREE TO PLAY Privacy statement

Waarom het belangrijk is om deze informatie te lezen

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy statement beschrijft de doelen voor dewelke NGG Direct, maatschappelijke zetel te Erembodegem 9320, Korte Keppestraat 23/6, met ondernemingsnummer 742.827.681 (hierna NAPOLEON FREE TO PLAY) je persoonsgegevens gebruikt en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen. 
NAPOLEON FREE TO PLAY kan aanpassingen doorvoeren aan deze Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op https://napoleonfreetoplay.be/#/privacy-statement. NAPOLEON FREE TO PLAY zal je informeren over alle substantiële wijzigingen via haar website of via een email op voorhand.  

NAPOLEON FREE TO PLAY verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 
NAPOLEON FREE TO PLAY ageert als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat NAPOLEON FREE TO PLAY, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken, bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 

Verduidelijking van betekenisvolle termen 

- Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

NGG Direct, maatschappelijke zetel te Erembodegem 9320, Korte Keppestraat 23/6, met ondernemingsnummer 742.827.681

- Betrokkene: u of een andere natuurlijke persoon waarvan NAPOLEON FREE TO PLAY persoonsgegevens verzamelt
- Persoonsgegevens:  alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
- Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
- Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
- Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u:
-    onze website bezoekt (bijvoorbeeld via cookies);
-    zich registreert op één van onze acties; 
-    contact opneemt met onze klantenservice (bijvoorbeeld via telefoon of e-mail).

Wat voor soort persoonsgegevens verzamelen we, waarom en op welke rechtsgrond? 

NAPOLEON FREE TO PLAY zal uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken 
1.    wanneer dat nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, 
2.    om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, 
3.    wanneer u ermee heeft ingestemd dat we dit doen, of 
4.    als we van mening zijn dat we een legitiem belang hebben om dit te doen, dat niet nadelig is voor uw recht op privacy.

1.    Om de door u gevraagde diensten te verlenen 

Om aan NAPOLEON FREE TO PLAY-acties deel te nemen, moet je steeds de voorwaarden accepteren. Dit betekent dat je een contract aangaat met NAPOLEON FREE TO PLAY. Om NAPOLEON FREE TO PLAY in staat te stellen bepaalde verplichtingen uit dat contract uit te voeren (bijvoorbeeld om U al winnaar van een wedstrijd te informeren), hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Daarnaast hebben we uw persoonlijke gegevens ook nodig om te reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld via onze klantenservice) of andere vragen die u heeft. In dit verband moet worden opgemerkt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven tussen de interne afdelingen van NAPOLEON FREE TO PLAY en/of aan externe derden die namens ons deze verzoeken behandelen. We hebben uw persoonlijke gegevens ook nodig voor het verzenden van serviceberichten met betrekking tot onze diensten, zoals waarschuwingsberichten. 

De categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen om u onze bovengenoemde diensten te bieden, zijn Identificatie- en contactgegevens (voornaam, naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer);


2.    Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

Als NAPOLEON FREE TO PLAY verplicht is om te voldoen aan wetten en regels die de verwerking van uw persoonlijke gegevens opleggen. 

3.    Als je toestemming hebt gegeven  

We kunnen u af en toe om specifieke toestemming vragen om sommige van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken. We zullen uw persoonsgegevens voor dit doel alleen verwerken als u ons dat van tevoren toestaat. We vragen bijvoorbeeld uw toestemming om contact met u opnemen via e-mail met interessante informatie over onze producten en diensten via nieuwsbrieven of promoties, zowel algemeen als persoonlijk (tenzij we een legitiem belang hebben om u dergelijke informatie te sturen).

U kunt de bovengenoemde toestemming te allen tijde intrekken zonder opgave van reden. In elk van ons ontvangen e-mailbericht wordt een opt-out-mogelijkheid geboden. Zodra u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen we uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet langer voor een dergelijk doel gebruiken.

4.    Om te handelen in ons legitieme belang

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer het in ons legitieme belang is om dit te doen om een legaal bedrijf te kunnen runnen, op voorwaarde dat dit niet opweegt tegen uw belangen bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Verwerking op basis van onze legitieme belangen kan bijvoorbeeld zijn:

-    De verwerking van uw e-mailadres om u, als gebruiker, interessante informatie te geven over onze producten en diensten (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven) waarin u interesse heeft getoond;
-    Het verzamelen van productfeedback om onze producten en diensten te verbeteren.

Je rechten inzake gegevensbescherming

1.    Je kan je persoonsgegevens inkijken
Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens NAPOLEON FREE TO PLAY van je bezit, laat het ons dan weten. Stuur ons een aanvraag (zie punt 6), indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst.

2.    Je kan je persoonsgegevens corrigeren 
Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Stuur ons een aanvraag (zie punt 6), wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld. 

3.    Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen
Je kan ons vragen (zie punt 6) om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen. 

4.    Je kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden
Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop NAPOLEON FREE TO PLAY haar gerechtvaardigd belang inroept om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen(zie punt 6). 

5.    Je kan vragen om je persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere onderneming
Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan NAPOLEON FREE TO PLAY hebt bezorgd, te laten overdragen (zie punt 6) naar jezelf of een andere onderneming.

6.    Hoe kan je je rechten uitoefenen

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraag te sturen naar privacy[at]napoleonfreetoplay.be. We nodigen je uit om je aanvraag zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Indien je een vraag hebt over onze Privacy statement of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming dpo[at]napoleonfreetoplay.be of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem. 

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Verwerking, contact en duur

Persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres, worden alleen op onze website verzameld als u deze ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door ze per e-mail naar ons te verzenden.
Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, worden steeds conform de geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze hebt verstrekt.
Wanneer u ons contactgegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, stemt u er ook mee in dat wij via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden.
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Cookies 

Voor de cookies die we gebruiken verwijzen we naar onze Cookie Policy 

Beveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd in lijn met de technologische vooruitgang.

Gegevensoverdracht aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een contractuele afspraak of wettelijke verplichting is voor de gegevensoverdracht. Voor zover externe bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, nemen wij alle nodige wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en voeren wij regelmatig audits uit om te waarborgen dat deze bedrijven zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . 

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen of bekendgemaakt aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen voor zover wij hier wettelijk toe gemachtigd zijn.

Voor zover een dergelijke openbaarmaking of overdracht noodzakelijk is, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens aanzienlijk worden beschermd en dat alle bekendmakingen of overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EEA op een wettige en legitieme manier plaatsvinden. In het geval dat een openbaarmaking of overdracht plaatsvindt naar een land buiten de EEA, waarvoor de Europese Commissie niet heeft bepaald dat dit land een gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens handhaaft, is dergelijke openbaarmaking of overdracht altijd onderworpen aan contractuele of andere wettelijk bindende instrumenten zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De huidige status is 18/06/2020 gepubliceerd.

Ontvang al het Cercle Brugge nieuws als eerste in je mailbox!